Alkuszunk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. év XXV. törvény alapján belső visszaélés-bejelentési rendszer tájékoztatóval rendelkezik és az abban rögzített eljárás szerint visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet. A bejelentést írásban, elektronikus úton a www.konyveles.online weboldalon a „visszaélés bejelentése” gombra kattintva lehet kezdeményezni.

 

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Foglalkoztató neve: KéK PTI Pénzügyi Tanácsadó Iroda Alkusz Kft. Székhelye: 6000 Kecskemét Árpád körút 4. I. em. 6.
Adószáma: 13725026-2-03

1. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó tájékoztatás

A foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Webtitkár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 6. fszt. 3.; adószám: 25926509-2-42. ; cégjegyzékszám: 01-09-296653.) a Webkönyvelő visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazás keretében, szerződés alapján mint pártatlan, az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő külső szervezet működteti a 2023. évi XXV. Törvény 19. § (2) bekezdése szerint.

2. Bejelentés tétele a belső visszaélés-bejelentési rendszerben

A bejelentést írásban, elektronikus úton, a www.konyvelés.online weboldalon, a „visszaélés bejelentése” gombra kattintva lehet kezdeményezni. A foglalkoztató jogellenes, vagy annak feltételezett cselekménye, mulasztása miatt bejelentést tehet az, akinek a visszaélés munkavégzéssel összefüggő tevékenysége, vagy szerződéskötési folyamat során jutott tudomására.

A bejelentés során meg kell adni a foglalkoztató adószámát, illetve a bejelentő nevét, lakcímét, e-mail címét. A visszaélés bejelentésére jogosultak a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, illetve a foglalkoztatóval szerződéses partnerei. (Részletesebb tájékoztatást a bejelentésre jogosultakról a bejelentő űrlap tartalmaz.)

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi kellő alappal feltételezi hogy bejelentésben előadott körülmények megfelelnek a valóságnak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az adatkezelési szabályokról.

3. A bejelentés kivizsgálása

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

– a bejelentő nem azonosítható,

– a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére,

– ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés tett, illetve

– a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak kivizsgálásból eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

4. A kivizsgálás eredménye, intézkedések

A bejelentő a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokáról, továbbá a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatást kap.

Amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélés miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedés történik a feljelentés megtétele érdekében.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem veti fel bűncselekmény alapos gyanúját, de sérti a foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a foglalkoztató, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a lefolytatott vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlan, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

5. Adatvédelem

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. A visszaélés-bejelentési bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.