Az érdeklődéséhez tartozó témában a + jelre kattintva olvashatja el a megfelelő kérdéseket és a hozzá tartozó válaszokat.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Mit jelent a “kötelező” biztosítás?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja. Közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A biztosítást a 2009. évi LXI törvény szabályozza, amely a biztosítók kockázatvállalására vonatkozó feltételeket egységesen rögzíti.

A kötelező rendszere biztosítja számunkra, hogy a károkozó által okozott kárért a biztosító limitált fedezetet vállal, egy biztosítási esemény vonatkozásában:

 • dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig,
 • személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1600 millió Ft összeghatárig kötelesek a szerződés alapján helytállni, függetlenül a károsultak számától

Mit jelent a gépjármű-felelősségbiztosítás váltás? Mikor lehet szabályosan biztosítót váltani?

A kötelező felelősségbiztosítás évfordulója minden esetben a kockázatviselés kezdetét követő év azonos napja. A szerződést mindkét fél egyaránt évfordulóra mondhatja fel, az ügyfélnek felmondását az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban kell jeleznie a biztosító felé. A felmondást követően van lehetősége arra, hogy a következő biztosítási időszakra (évre) a választott biztosítóhoz szerződését megkösse.


Mikor tudok tájékozódni az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjairól?

A biztosítók, 2013. január 1-től kezdődően bármikor díjtarifát hirdethetnek. A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, egy előre meghatározott napon lépnek hatályba, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. A honlapok közötti esetleges eltérés esetén, az MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó.


Mit jelent a kockázatviselési kezdet?

A szerződés kockázatviselési kezdete mindig az az időpont, amikortól a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.


Mire szolgál a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya)?

A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudják a kötelező gépjármű-biztosítás fedezetének meglétét. Nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!


Külföldre utazáskor minden esetben szükség van a zöldkártya meglétére?

A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk megtérítése miatt megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét külföldön a zöldkártyával igazolják.


Ha eladtam a gépkocsimat, mi a teendő?

A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha szerződése az eladás napjáig díjjal rendezve van. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti a szerződőnek.


Mi a teendő, ha ellopták a gépjárművet?

A gépjármű ellopása esetén a szerződő bejelentését követően a rendőrség nyomozni kezd az eltűnt járművel kapcsolatban.
A kötelező gépjárműbiztosítást mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg a nyomozást fel nem függesztik. A nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni.


Mi a teendő kötelezős kár esetén?    

A gépjárműben mindig legyen egy “baleseti bejelentő” sárga-kék színű nyomtatvány, melyet baleset esetén ki kell tölteni és aláírni mindkét félnek.
Ez a bejelentőlap a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.
A kitöltés és aláírás után a baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy-egy példányt. A szétválasztás után a baleseti bejelentőt már ne módosítsuk.
Amennyiben a baleset résztvevői között véleménykülönbség áll fenn, érdemes rendőrt hívni, aki pontos jegyzőkönyvet vesz fel.
Ha személyi sérülés történik, vagy külföldön következik be a káresemény, minden esetben érdemes rendőrt hívni.
Öt munkanapon belül a kárt jelezni kell a károkozó biztosítójához. Ez történhet a biztosítók saját kárfelvételi helyein, vagy interneten keresztül is.


Mit lehet tenni, ha a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnt?

Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor biztosítási éven belül a szerződést újra kell kötni ugyanahhoz a biztosítóhoz. Biztosítási évet követő évben a szerződés bármelyik másik biztosító társasághoz megköthető. A jelenleg érvényes LXII. törvény értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.


Új autó vásárlásakor a régebbi – de még meglévő – gépjármű bonus fokozata érvényesíthető?

Új gépjármű vásárlásakor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó mellette más gépjárműre már rendelkezik szerződéssel. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (gépjármű eladása, forgalomból történő végleges kivonás), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre érvényesíthető.


Mennyi ideig lehet továbbvinni a bonus-t?

A megszűnt kötelező biztosítási szerződés esetében a korábban megszerzett bonus fokozat 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén.


Két éven belül volt érdekmúlással megszűnt szerződésem, nem okoztam kárt, mégsem változott a bonus besorolásom. Miért?

Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban (biztosítási évben) legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 9 hónapig hatályos szerződése, a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.


Van-e lehetőség két azonos kategóriájú jármű esetén a bonus megcserélésére?

Két azonos kategóriájú jármű között a bonus megcserélésére nincs lehetőség. Ha az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00-ba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus osztályba sorolás a szerződés megszűnését követő nappal bármely, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvezethető.


Lehet-e külföldi rendszámmal ellátott gépjárműre kötelező biztosítást kötni?

Jelenleg Magyarországon kizárólag magyar rendszámú gépjárműre lehet kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.


Hasznos linkek

Magyar Biztosítók Szövetsége
MABISZ

Gépjárművel kapcsolatos ügyintézés
Időpontfoglalás okmányirodába

Casco biztosítás

Casco biztosításnál mit jelent az Önrész?

Az önrész az az összeg, amelyet a kár összegéből a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel. Az önrész két részből áll, egy százalékos (%), és egy ún. abszolút összegből ( Ft), pl. (10 % , de minimum 50.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy kár esetén a kár értékének 10 %-át, de minimum 50.000 Ft-ot a szerződő fizeti, így a biztosító a kár fennmaradó, önrész feletti összegét téríti meg.


Mikor van a casco biztosítási szerződés évfordulója?

A casco szerződések évfordulója biztosítónként változó. Lehet az évforduló időpontja maga a kötés napja, vagy a szerződés kötését követő hónap első napja, ill. minden év január 1-je. Az évforduló pontos dátuma a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.


Létezik-e casco bonus, ha igen, átvihető-e egyik gépjárműről a másikra?

Casco biztosítás esetében is létezik a kármentes évek után járó bonus kedvezmény. A casco bonus érvényesítése azonban biztosítónként eltér. Egyes biztosítók az alapdíjból adnak kedvezményt, mások a biztosítási időszak végén térítik vissza a kedvezményt. A casco bonus érdekmúlás esetén továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére. Általában 1 éven belül érvényesíthető ez a kedvezmény, de biztosítónként ez is változhat, pl. Generali esetében ez az idő csupán 6 hónap.


Mikor kezdődik a casco biztosítás kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése, a szerződés létrejötte esetén, az első díj biztosító részére történő befizetését követő nap 0:00 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármű, abban az esetben általában a kockázatviselés kezdő időpontja, legkorábban a jármű szemlézésének napja, vagy a szemlét követő nap 0:00 órája.


Év közben lehet-e casco biztosítás tekintetében Biztosítót váltani?

Nem, casco biztosítás esetén a biztosítási feltételekben foglaltak szerint kell eljárni,  a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.

Lakásbiztosítás

Mikor mondható fel a lakásbiztosítási szerződés?

Lakásbiztosítást, a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 30 nappal lehet felmondani, és évfordulóval újra kötni másik biztosító társasághoz.


Mi a teendő, ha finanszírozott lakásra szeretnék biztosítást kötni?

Ha a vételár egy része hitelből kerül kifizetésre, úgy a bank előírhatja, hogy úgynevezett hitelfedezeti záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, csak amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy az ingatlan finanszírozott-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosító választás után kell rögzíteni. Ennek alapján a biztosító záradékkal látja el a szerződést, melyről igazolást ad ki, vagy a kötvényen feltünteti. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a hitelintézet felé fizet.


Bárki köthet lakásbiztosítási szerződést?

Lakásbiztosítási szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen – megóvásban érdekelt személy – javára köti. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.


Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak?

Szerződéskötésnél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a káresemény időpontjában meglévő, és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.


Miért jó, ha felelősségbiztosítást is tartalmaz a lakásbiztosítási szerződés?

A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, akár Európa területére kiterjesztve, megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottat kártérítési kötelezettség terheli. A biztosítók által átvállalt kockázatokról részletes tájékoztató a biztosítási feltételekben található.

Utasbiztosítás

Mi a teendő kár esetén?

Ha külföldön bármilyen kár történik, a legfontosabb teendőnk, hogy értesítjük biztosítónk assistance központját a kötvényen található telefonszámon (legtöbb esetben ezt kedvezményes tarifával tehetjük meg, és magyar nyelven kaphatunk segítséget).
Az assistance központ értesítése a szabályzatokban rögzített előírás, mivel ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Az assistance központtól értékes segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. Megtudhatjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de igénybe vehetjük segítségét tolmácsszolgálat, magasabb színvonalú szerződések esetében a jogi védelem megszervezésében, vagy intézkedést kérhetünk óvadék kifizetésére is.
Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, az általuk kiállított igazolásra itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamán.


Mit tegyünk, ha külföldön megbetegszünk, balesetet szenvedünk?

A biztosítótársaságok assistance szolgálatát érdemes felhívni. A segélyszolgálat nem csupán tanácsokat ad nekünk anyanyelvünkön, hanem a regisztrációt követően a minket ellátó egészségügyi intézmény felé fizetési garanciát is nyújt, így nem kell ott helyben rendeznünk kiadásainkat. Ekkor a számlát nem mi, hanem biztosító partnerünk kapja, és ezt a számlát ők is rendezik.
Amennyiben – a segélyszolgálat igénybe vétele nélkül – mi magunk rendezzük a balesetből, betegségből eredő kiadásainkat, úgy a biztosító társaságok a hazaérkezést követően térítik a számláinkat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlákat kérhetik.


Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk?

Nem, az utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon köthető meg. Az utazás megkezdése után (akár online) megkötött szerződés érvénytelen. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására, akár külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító assistance központját kell felhívni.


Mi a különbség az európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítások között?

Európai egészségbiztosítási kártya:

 • Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.
 • Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.
 • A szükséges ellátásokat, azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.
 • Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.
 • Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított megelőlegezi.

Utasbiztosítás:

 • Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
 • A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (holttest szállítását, poggyászbiztosítást, stb.)
 • Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
 • Az önrészt is fedezi.
 • Minden tagállamban a biztosító fizet.
 • Minden tagállamban közvetlenül a szolgáltatóhoz lehet fordulni, előzetes ügyintézést nem igényel.