A KÉK PTI Pénzügyi Tanácsadó Iroda Alkusz Kft. fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztatója
(a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján)

TÁJÉKOZTATÓ

A Kék PTI Kft., mint független biztosításközvetítő alkusz (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete („SFDR” a továbbiakban: a Rendelet) értelmében pénzügyi tanácsadónak minősül, erre tekintettel az SFDR 4. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:
A Rendelet, az új uniós tagállamokban – Magyarországon is – kötelezően alkalmazandó jogszabály a befektetési termékeket (pl. befektetési alap, nyugdíjpénztár, stb.) három kategóriába – ESG termék, fenntartható befektetés, illetve „minden más termék” – sorolta.
A Rendelet a szerződéskötés előtti közzétételekről, a későbbi 2022-től időszerű jelentésekben, valamint a weboldalakon nyilvánosságra hozandó információkról rendelkezik. Ilyen értelemben tehát az ESG-minősítésen felül a befektetők további információkhoz juthatnak majd a befektetések környezetre gyakorolt hatásairól, hasznairól.
A Rendelet (7): „Az e rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknek tevékenységük jellegétől függően meg kell felelniük a pénzügyi piac szereplőire vonatkozó szabályoknak, ha pénzügyi termékeket gyártanak, és be kell tartaniuk a pénzügyi tanácsadókra vonatkozó szabályokat, ha befektetési vagy biztosítási tanácsadást nyújtanak. Ezért, ha az ilyen szervezetek egyidejűleg a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók tevékenységét is ellátják, ezeket az egységeket pénzügyi piaci szereplőknek kell tekinteni, ha pénzügyi termékek gyártói minőségében járnak el, ideértve a portfóliókezelést is, és úgy kell tekinteni, hogy pénzügyi tanácsadók, amennyiben befektetési vagy biztosítási tanácsadást nyújtanak.” Ez vonatkozik azokra a biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítőkre is, akik ténylegesen nem értékesítenek, de van jogosultságuk befektetési termékek értékesítésére.
A Rendelet előírja a független biztosításközvetítők részére – a biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán (IBIP-k), függetlenül a pénzügyi termék és a célpiac tervezésétől – hogy nyilatkozzanak arról, hogy figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat, vagyis a fenntarthatósági szempontból releváns káros hatásokat, amennyiben pedig nem, úgy indokolni kötelesek, hogy miért nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. A „fenntartható befektetés” előírja, hogy a befektetést befogadó társaságok követik a helyes irányítási gyakorlatot, és biztosítják a „ne okozzanak jelentős kárt” elővigyázatosság elvét, azaz, hogy a környezeti, illetve a társadalmi célkitűzés se legyen jelentősen káros. A jelentősen káros (fő káros) hatások alatt a befektetési döntések és tanácsadás azon hatásait kell érteni, amelyek negatív hatást gyakorolnak a fenntarthatósági tényezőkre.
A Kék PTI Pénzügyi Tanácsadó Iroda Alkusz Kft., mint független alkusz tanácsadási tevékenysége során abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termék gazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.
Az alkusz tevékenysége során minden esetben megismerteti – a szerződéskötés előtt – megbízóját a biztosítók által rendelkezésre bocsátott, e tárgykörbe tartozó tájékoztatóval, illetve megbízója részére átadja. Ezt a közvetítési folyamatban – mint kötelező lépést – tanácsadói részére előírja, oktatja, illetve ellenőrzi, továbbá gondoskodik tanácsadói rendszeres és szakszerű képzéséről.
A Társaság javadalmazási rendszere a fenntarthatósági kockázatok szempontjából nem gyakorol káros hatást az értékesítésre és az ügyfél érdekeire. Alkuszaink a tevékenységük végzése során a tisztességes és szakszerű eljárást szem előtt tartva és az ügyfél érdekeinek megfelelően járnak el. Javadalmazási rendszerük pedig előmozdítja a fenntarthatósággal járó kockázati tényezők megfelelő és hatékony kezelését, valamint, hogy a biztosítási értékesítési tevékenységük káros hatást kiváltó módon ne ösztönözze az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás minőségét. Tekintettel arra, hogy az ügyfél igényei és szükségletei minden esetben egyediek, valamint, hogy a fenntarthatóságon túl milyen egyéb szempontokat részesít előnyben a pártatlan tanácsadás biztosítása érdekében a Társaság javadalmazási politikáját úgy alakítja ki, hogy az ügynökök javadalmazása független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik.
A Társaság SFDR 5. cikkében meghatározott kötelezettség alapján tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a javadalmazási politikája tekintetében a termékgazda által fenntarthatósági kockázatok integrálása során figyelembe vett javadalmazási szempontokat alkalmazza.
Társaságunk a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatósággal kapcsolatos uniós és a hazai jogalkotást, továbbá az egyes szabályozási folyamatokat, és vizsgálja esetleges önálló fenntarthatósági stratégia kialakításának szükségességét, és arról ügyfeleit értesíti.
Szabályzatunkat minden alkalmazottunk és megbízottunk részére kötelező alkalmazás céljából megküldtük.

Kecskemét, 2021. 07. 01.

KéK PTI Kft.
Scherer András ügyvezető

 

Valamennyi tanácsadással értékesített biztosítási alapú befektetési termék szerződési feltételeinek részét képezi a biztosítók által elektronikus formában is közzétett tájékoztató, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra gyakorolt valószínűsíthető hatásai. Ezen tájékoztatók tartalma a biztosítók általi értékelés eredményén alapul.

A biztosítók tájékoztatói letölthető dokumentum formátumban: